PO Box 807,
US-FL, Lakeland,
33802
(800) 282-8007, (863) 687-2774